Reklamo ketu!

12 milionë euro borxh i kanë shkollat e mesme,ja sa kanë ato të Strugës

Kjo është më shumë se gjysma e buxhetit për arsim të mesëm, i planifikuar për vitin 2018, që ka qenë rreth 12 milionë euro. Rreth 60 shkolla të mesme nga tërë Maqedonia kanë borxh pothuaj 7 milionë euro për shpenzime të rregullta dhe për transport të nxënësve, shkruan “Fakulteti“, transmeton Portalb.mk.

Kjo është më tepër se gjysma e buxhetit për arsim të mesëm, i planifikuar për vitin 2018, që ka qenë rreth 12 milionë euro.

Shumën e përgjithshme të borxhit të shkollave e kemi nxjerrë pasi i kemi mbledhur të gjitha borxhet që shkollat e mesme i kanë paraqitur në Ministrinë e Financave. Ajo shumë është 426.173.803 denarë, ose pothuaj 7 milionë euro. Më së shumti borxh ka shkolla e mesme e mjekësisë në Tetovë – “Nikolla Shtejn” – 127.062.049 denarë.

Në tetor është miratuar Ligji për mbështetje financiare të komunavepër pagesë të borxheve të mbetura. Në fund të 30 shtatorit të vitit të kaluar sistemi elektronik për evidencë, i Ministrisë së financave, ka shënuar detyrime të vjetra të paraqitura të maturuara, kurse të papaguara në shumë prej 18.817 miliardë denarë.

Nëse shihet lista e institucioneve shtetërore  që kanë paraqitur borxhe në Ministrinë e Financave, mund të konstatohet se shkollat e mesme dhe fillore, kanë akumuluar borxh prej disa milionë euro, që duhet të mbulohet me mjete prej Rebalancit të Buxhetit të vitit 2018.

“Borxhet që ekzistojnë jo vetëm në komuna, por edhe në njësi, shfrytëzues, që janë themeluara nga komunat, siç janë shkollat, kopshtet për fëmijë dhe institucione tjera që kanë gjendje të trashëguar me vite ashtu që nuk mundëson zhvillim”, deklaroi ministri për vetëqeverisje lokale Suhejl Fazliu në konferencë për shtyp.

Drejtorë të shkollave të mesme deklaruan se borxhet janë akumuluar disa vite për shkak se nuk i kanë pranuar mjetet e bllok-dotacioneve që ua ndajnë komunat nëpërmjet Ministrisë për arsim dhe shkencë.

Ministri i Financave Dragan Tevdovskipara disa muajsh theksoi se përveç zgjidhjes së problemit me borxhet e komunave, Qeveria do të vendos mekanizëm për të parandaluar akumulimin e borxheve në të ardhmen. Propozohen ndryshime në Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale duke vendosur rregull fiskal për planifikimin e të ardhurave vetanake të buxhetit themelor të njësive të vetëqeverisjes lokale.

Sipas të dhënave nga Enti Shtetëror për Statistikë, në vend ka 131 shkolla të mesme, kurse borxhe në MF kanë paraqitura 62. Tani radhën e kanë komunat, të cilat duhet të bëjnë procesverbale dhe marrëveshje me kreditorët, të cilët pastaj duhet t’i parashtrojnë në Ministrinë e financave, kurse ministria do të miratojë mjetet për të paguar detyrimet e maturuara.

Kjo është listën e plotë me shkollat që kanë paraqitur borxh mund ta shihni më poshtë:

SHKOLLABORXHI NË DENARË
“NIKOLLA SHTEJN”- TETOVË127.062.049
“MOSHA PIJADE” – TETOVË67.829.861
“KIRILL PEJÇINOVIQ” – TETOVË22.833.290
“GJOCE STOJÇESKI” – TETOVË21.438.003
“GJIMNAZI I DYTË 7 MARSI” – TETOVË725.781
“8 MARSI” – TETOVË712.772
“TODOR SKALLOVSKI-TETOEC” – TETOVË1.252.417
“TAKI DASKALLO”- MANASTIR49.206.032
“D-R JOVAN KALLAUZI”- MANASTIR32.432.783
“GJORGJI NAUMOV”- MANASTIR4.378.131
“JOSIP BROZ TITO”- MANASTIR1.904.400
“JANE SANDANSKI”- MANASTIR1.192.729
“KUZMAN SHAPKAREV”- MANASTIR1.134.087
“BRAQA MILADINOVCI”- SHKUP2.765.056
SUGS “LLAZAR TANEV”- SHKUP1.176.853
“8 SHTATORI”- SHKUP300.352
“ORCE NIKOLLOV”- SHKUP337.496
“VLLADO TASEVSKI”- SHKUP275.644
“ZDRAVKO CVETKOVSKI”- SHKUP193.632
“SARAJ”- SHKUP106.081
“ILIJA NIKOLLOVSKI”- SHKUP187.713
“SHAIP JUSUF”- SHKUP105.952
“VASILL ANTEVSKI-DREN”, SHKUP58.262
“CVETAN DIMOV”, SHKUP53.294
“AKADEMIJA E SPORTIT”- SHKUP50.561
“ARSENI JOVKOV”- SHKUP49.396
“ZEF LUSH MARKU”- SHKUP24.905
“KOÇO RACIN” – VELES5.362.299
“DIMITRIJA ÇUPOVSKI” – VELES650.851
“KUZMAN JOSIFOVSKI PITU” – PRILEP2.241.792
“MIRÇE ACEV” – PRILEP307.117
“ORDE ÇOPELLA” – PRILEP195.599
“RISTE RISTESKI” – PRILEP281.526
“GJORÇE PETROV” – PRILEP106.048
“GOCE DELLÇEV” – KUMANOVË1.449.167
“PERO NAKOV” – KUMANOVË445.688
“SAMI FRASHËRI” – KUMANOVË289.973
“KIRO BURNAZ” – KUMANOVË2.326.388
“DIMITAR MIRASÇIEV” – SHTIP290.881
“JANE SANDANSKI” – SHTIP270.496
“SLLAVÇO STOJMENSKI” – SHTIP212.918
“KOLE NEHTENIN” – SHTIP3.937.740
“GJORÇE PETROV” – KAVADARCI136.274
“DOBRI DASKALLOV” – KAVADARCI79.561
“NIKO NESTOR” – STRUGË549.973
“D-R IBRAHIM TEMO” – STRUGË94.795
“LJUPÇO SANTOV” – KOÇANI117.302
“GOSHO VIKENTIEV” – KOÇANI16.779.343
“DIMITAR VLLAHOV” – STRUMICË2.015.300
“VANÇO PËRKE” – VINICË1.499.818
“MITKO PENXHUKLISKI” – KRATOVË229.315
“GOCE DELLÇEV” – VALLANDOVË101.778
“MIRKO MILESKI” – KËRÇOVË7.292.571
“KOSTA SUSINOV” – RADOVISH46.221
“KOÇO RACIN” – SHËN NIKOLE10.519.653
“GOSTIVAR” – GOSTIVAR10.352.511
“CAR SAMOILL” – RESNJË10.296.816
“SHËN CIRILI DHE METODIJ” – NEGOTINË7.125.332
“SHËN NAUM OHRIDSKI” – M. BROD1.350.266
SHKOLLA E MESME KOMUNALE “BOGDANCI”823.995
“KËRSTE PETKOV MISIRKOV” – DEMIR HISAR594.069
“METODI MITEVSKI – BRICO” – DELLÇEVË12.860
GJITHSEJ426.173.803