Reklamo ketu!

“LN” e ka një projekt për rregullimin e grykderdhjes së ”Drinit të Zi” në Strugë

Zyra e Projektimit ,, LN – PROJEKTE ,, – SHPKNJP, ka prezantuar një propozim që u është vënë në përdorim dhe shfrytëzim të mundshëm edhe Administrates së Komunës së Strugës, e cila ka shpreh edhe interesim serioz për këtë projkt nënvizojnë nga kjo zyrë.Ky projkt, nëse zbatohet do të sjell një dimenzion tjetër grykederdhjes së ”Drinit te Zi”, qendrës në tërësi, dhe qytetit të Strugës, pasi që këto dy elemente paraqesin pika referimi të Strugës në regjion dhe më gjërë .Ideja e këtij projekti synon që Struga të avancohet si qytetë turistik me të gjithë prurjet, efektet anësore ekonomike, konsiderojne nga Zyra e Projektimit ‘’LN – PROJEKTE ‘’.Gjithashtu ky projekt përvec kujdesit ekologjik me përpikmëri rregullon prurjet dhe derdhjet e Drinit të Zi në funksion të balancimit dhe ruajtjes së eko-sistemit në tërësi apo florës dhe faunës në veçanti.

Foto te projektit: