A punoni nga shtëpia në Zvicër? Këto janë të drejtat tuaja

A keni punuar tashmë nga shtëpia?

Këtu keni gjithçka që ju duhet të dini në lidhje me të drejtat për ju që punoni nga shtëpia në Zvicër.

Avokati me qendër në Gjenevë, Renuka Cavadini, nga Page & Partners, sqaron të drejtat e njerëzve që punojnë nga shtëpia gjatë pandemisë së koronavirusit.

Gjatë pandemisë, shumë punonjës e gjetën veten duke punuar kryesisht nga shtëpia- me kohë të pjesshme ose me kohë të plotë – pa ditur me të vërtetë të drejtat e tyre në këtë drejtim.

Me një valë të dytë të mundshme të infeksioneve, është e mundur që puna nga shtëpia përsëri do të rekomandohet fuqimisht nga autoritetet zvicerane dhe madje mund të bëhet një normë e re.

Në këtë artikull, “puna nga shtëpia” (WFH) do të referohet si çdo aktivitet i kryer jashtë mjediseve të biznesit të punëdhënësit me anë të mjeteve të TI (kompjuter, tabletë, etj.). Seriali ‘Në Punë në Zvicër’ i Lokalit – Të drejtat e punonjësve në Zvicër gjatë koronavirus: Çarë duhet të dini – A mund t’ju pengojë punëdhënësi juaj të merrni pjesë në klube të natës ose të udhëtoni jashtë vendit? – Të drejtat e punëtorëve në Zvicër: Çfarë ndodh nëse ju vihet nën hetim? – Coronavirus: Të drejtat tuaja si punëtor ndërkufitar në Zvicër, përcjell albinfo.ch.

1. Pushimet- Neni 329a al. 1 CO parashikon një të drejtë minimale pushimi prej katër javësh në vit shërbimi ose viti kalendarik, përveç nëse ka dakordim ndryshe me shkrim. Në rastin e punës me kohë të pjesshme, e drejta për pushime duhet të llogaritet në proporcion me shkallën e punësimit. Punonjësit i kërkohet të bëjë të paktën dy javë rresht pushime. Është prerogativë e punëdhënësit të caktojë datën e pushimeve duke marrë parasysh dëshirat e punonjësve si dhe interesat e ndërmarrjes (neni 329c al. 2 CO) WFH nuk ndikon në të drejtën e një punonjësi për pushime. Punëdhënësi nuk mund të vendosë pushime për një punonjës gjatë izolimit. Sidoqoftë, punëdhënësi mund të vendosë pushime për të punësuarin me njoftim tre muaj. Në rrethana të jashtëzakonshme, të tilla si nën COVID, është e mundur që punëdhënësi të mos respektojë këtë periudhë njoftimi tre-mujore ose të vonojë pushimet e punonjësve për një periudhë të caktuar kohe. Veprimi juridik i ndërmarrë nga punëdhënësi duhet të analizohet në situatën e veçantë. Nëse punëdhënësi përfiton nga shtesat e reduktuara të orëve të punës (RHT) për aktivitetin tuaj profesional dhe për këtë arsye ju punoni me një normë më të ulët aktiviteti (p.sh. para COVID, 100% dhe 50% gjatë izolimit) – pavarësisht nëse po punonit nga shtëpia apo jo – e drejta juaj për pushime nuk zvogëlohet në proporcion me këtë normë më të ulët të aktivitetit. Ju keni të drejtë në pagën tuaj 100% gjatë ditëve tuaja të pushimeve.

2. Orari shtesë

Nëse ngarkesa e punës kërkon më shumë orë pune sesa ato të parashikuara në kontratë, nga punonjësi do të kërkohet që t’i kryejë ato në kufijtë e kapacitetit dhe mirëbesimit të tij. Si rezultat, rregulli në lidhje me orët shtesë nuk ndryshon. Punëdhënësi dhe punëmarrësi janë të detyruar të mbajnë një procesverbal të orëve të punës (orarit të punës dhe punës jashtë orarit). Prandaj, pretendimet për orët shtesë duhet të vërtetohen – edhe nëse është punuar nga shtëpia.

3. Sëmundjet / aksidentet- Nëse një punonjës pengohet të punojë pa fajin e tij për arsye personale, të tilla si sëmundje, ose aksident, punëdhënësi duhet t’i paguajë pagën për një periudhë të kufizuar kohore (Art. 324a para. 1 CO). Edhe nëse punonjësi do të kërkohet të informojë punëdhënësin e tij për paaftësinë e tij për të punuar dhe të sigurojë një çertifikatë mjekësore zakonisht brenda tre ditëve të sëmundjes.

4. Punëdhënësi i siguron punëtorit instrumentet e punës dhe materialet që i duhen, përveç nëse është pajtuar ndryshe. Punëdhënësi gjithashtu rimburson punonjësin për të gjitha shpenzimet e bëra gjatë kryerjes së punës (neni 327 dhe 327aCO). Prandaj punëdhënësi është i detyruar t’ju ofrojë një kompjuter, një printer ose ndonjë mjet tjetër IT të nevojshëm për WFH.
Për sa i përket kostove të gjeneruara nga aktiviteti profesional i kryer nga shtëpia, të tilla si WIFI, energjia elektrike, ngrohja, një kontribut në qiranë e dhomës së zënë gjatë WFH tuaj, këto zakonisht përballohen nga punonjësi.

Në një vendim të fundit të Gjykatës Federale të Zvicrës, u vendos që punëdhënësi duhej të kontribuonte në një pjesë të qirasë së punonjësit, nëse ai / ajo nuk kishte hapësirë ​​zyre për t’i siguruar punonjëses (TF 4A_533 / 2018).

5. Një udhëtar ndërkufitar është një person i cili punon në një vend fqinj me vendin në të cilin ai ose ajo banon (“Udhëtuesi”). Si udhëtar, punonjësi kontribuon në sistemin e sigurimeve shoqërore të vendit në të cilin ai ose ajo punon. Me pandeminë COVID-19 dhe mbylljen e kufijve në zonën Shengen, shumë udhëtarë u ndaluan të shkonin në vendin e tyre të punës.

Loading...
loading...Loading…


loading…