Ekspozitë fotografike të hënën në sheshin e Strugës!

Ekspozitë fotografike

Projekti “Multikulturalizmi në komunitetin tim” zbatohet në suaza të programit për bursistë të rinj LEAD MK me përkrahje të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare. Ky projekt pasqyron nevojën për qytetarët për të kuptuar më mirë larmishmërinë kulturore mes traditave, vlerave dhe perspektivave të ndryshme kulturore, ku përmes kësaj ekspozite do të shfaqim gërshetim kulturash dhe harmoninë e të jetuarit në një bashkësi multikulturore.
Ditën e hënë, data 26 Qershor ora 16:00 – 18:00, tek sheshi, në qendër të qytetit. Projekti “Multikulturalizmi në komunitetin tim” dhe të rinjtë nga qyteti i Strugës ju ftojnë të vizitoni ekspozitën me fotografi, me të cilën sjellin larmishmërinë multikulturore të qytetit tonë.

Largohu disa orë nga rutina e përditshme sepse mjedisi ka nevojë për mendimin dhe vëmendjen tënde!

—-

Изложба на фотографииStrugaLajm

Проектот “Мултикултурализмот во мојата заедница” се реализира во рамки на стипендираната програма за млади LEAD MK поддржана од Проектот на УСАИД за Граѓанско Учество. Овој проект ја одразува потребата за граѓаните, за подобро разбирање на културната разновидност помеѓу традицијата, културните вредности и перспективи, и преку оваа изложба ќе покажеме преплетување на културите и хармонијата на живеење во мултикултурна заедница.
Во Понеделник, датум 26 Јуни, од 16:00-18:00 часот, на плоштадот, во центарот на градот. Проектот “Мултикултурализмот во мојата заедница” и младите од градот Струга ве поканува да ја посетите изложбатана фотографии, со која тие ќе го донесат мултикултурната развидност на нашиот град.

Остави неколку часа од секојдневната рутина, бидејќи на средината му треба вашето мислење и внимание!

In : Aktuale

Loading...
loading...