Ja çfarë vendimesh do marr Këshilli i Strugës ditën e martë!

Më datë 16.04.2019 ( e martë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të Komunës së Strugës do të mbahet seanca e 23 (njëzetë e tretë) e Këshillit me këtë Rend Dite:

– Procesverbal nga seanca e 21-të e Këshillit të komunës së Strugës,

– Procesverbal nga seanca e 22-të e Këshillit të komunës së Strugës

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali I/2019,
 2. Kalendari buxhetor për komunën e Strugës për vitin 2020
 3. Raport i Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2018
 4. Raport për realizimin e Programit për plane urbanistike për vitin 2018
 5. Raport për realizimin e Programit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2018
 6. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2018,
 7. Raport për realizimin e Programit për barazi gjinore për vitin 2018,
 8. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2018,
 9. Raport për realizimin e Programit për kulturë për vitin 2018,
 10. Raport për realizimin e Programit për turizëm dhe propagandë turistike për vitin 2018,
 11. Raport për realizimin e Programit për mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2018,
  • Raport për realizimin e Programit të Njësisë për Bashkësitë vendore për vitin 2018
 12. Raport vjetor financiar për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2018,
 13. Plan vjetor për punësim të NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2019,
 14. Vendim për dhënie në shfrytëzim të automjetit motorik rrugor “Llada-niva” pronësi e komunës së Strugës të NP “Oktisi” – Oktis
 15. Vendim për dhënie me koncesion të Sallës sportive nga SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë,
 16. Plan vjetor për ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2019,
 17. Plan vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2020,
 18. Iniciativë nga Kryetari i komunës së Strugës për ndryshim të Statutit të komunës së Strugës,
 19. Raport për punën e NP “EKO-Struga” – Strugë për vitin 2018,
 20. Program për punën e NP “EKO-Struga” Strugë për vitin 2019,
 21. Vendim për ndërtim shtesë të „Trim shtegut për këmbësor„
 22. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Skender Mayari nga f.Dollogozhdë,
 23. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Ibraim Ibraimi.
 24. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Vasfi Kupa nga f. Veleshtë.
 25. Program – elaborat për vendosjen e pajisjes urbane për fushë të mbyllur sportive.
 26. Vendim për miratimin e raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës me gjendje të datës 31.12.2018.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e StrugësStrugaLajm


На ден 16.04.2019 ( вторник ) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга ќе се одржи 23 (дваесет и третата) седница на Советот на Општина Струга.
Седницата ќе се одвива по следниот Дневен Ред :StrugaLajm

-Записник од 21 -тата седница на Советот на општина Струга,

–Записник од 22 –рата итна седница на Советот на општина Струга

 1. Квартален извештај за работа на Општина Струга I квартал 2019 година,
 2. Буџетски календар за општина Струга за 2020 година,
 3. Извештај на Центарот за развој на југозападниот плански регион за 2018 година,
 4. Извештај за реализација на Програмата за урбанистички планови за 2018 година,
 5. Извештај за реализација на Програмата за локален економски развој 2018 година,
 6. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година,
 7. Извештај за реализација на Програмата за еднакви можности за 2018 година,
 8. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина,
 9. Извештај за реализација на Програмата за култура за 2018 година,
 10. Извештај за реализација на Програмата за туризам и туристичка пропаганда за 2018 година,
 11. Извештај за реализација на Програмата за заштита и спасување за 2018 година,
  • Извештај за реализација на Програмата на Одделението за Месни заедници за 2018 година,
 12. Годишен финансиски извештај за работата на МЈП „Проаква“ – Струига за 2018 година,
 13. Годишен план за вработување на МЈП „Проаква“ – Струга за 2019 година,
 14. Одлука за давање на користење патничко моторно возило „Лада нива“ сопственост на општина Струга, на ЈП „Октиси“ – Октиси.
 15. Одлука за давање под концесија на Спортска сала од СОУ „Д-р Ибрахим Темо“ Струга,
 16. Годишен план за измена и дополнување на Годишниот план за вработување на општина Струга за 2019 година,
 17. Годишен план за вработување на општина Струга за 2020 година,
 18. Иницијатива од Градоначалникот на општина Струга за измена на Статутот на општина Струга,
 19. Извештај за работата на ЈП „ЕКО-Струга“ – Струга за 2018 година,
 20. Програма за работата на ЈП „ЕКО-Струга“-Струга за 2019 година,
 21. Одлука за доградба на „Трим патека“,
 22. Исправка на грешка на Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Скендер Мазари од с.Делогожда
 23. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Ибраим Ибраими.
 24. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Васфи Купа од с. Велешта.
 25. Програма – елаборат за поставување урбана опрема за затворено спортско игралиште.
 26. Oдлука за усвојување на извештајот на пописната комисија на Општина Струга со состојба на ден 31.12.2018 година.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

In : Aktuale

Loading...
loading...