Kandidati i LSDM-së u drejtohet struganëve

🇲🇰 [MK] Почитувани сограѓани, драги стружани,

Со чувство на огромна одговорност и неизмерна почит кон Вас, ја претставувам мојата кандидатура за Градоначалник на Општина Струга. Струга е Градот со којшто сум емотивно поврзан. Тука сум се родил, сум израснал и сум створил семејство. И покрај сите искушенија кои ги носи животот, останав свој на своето, свој на својата сакана Струга и никогаш не помислив да ја заменам за некоја друга. За нас стружани, „како Струга нема друга” не е само популарна и широко позната изрека, туку е и начин на размислување, делување и сеопшто живеење.

Речиси 30-те поминати години како приватен стопанственик ми овозможија интегрално да го запознаам целиот струшки регион. Но уште поважно, ме научија дека и покрај разликите во јазикот и вероисповедта, предизвиците ни се исти. И најважно, научив дека сите нас нè поврзува вербата во Струга и желбата да ја направиме поубаво место за живеење.

Воден од љубовта и поврзаноста кои ги чувствувам кон Струга, се решив на овој чекор. Ветувам дека, охрабрен од Вашата ценета поддршка, ниту за момент нема да се поколебам во остварување на зацртаната цел: Струга – мајка на сите нејзини граѓани, исполнета со бројни зелени јавни површини. Заслужуваме да имаме чиста и убава Струга, урбанизирана во хармонија со природата. Заслужуваме промена на дотраената водоводна и канализациона мрежа и изградба на нова секаде онаму каде тоа е потребно.

Ќе ги вложиме сите наши капацитети и ќе го посветиме сиот наш труд за да ја развиеме Струга во мондемско туристичко место, исклучиво почитувајќи ги препораките на УНЕСКО. Струга заслужува систем за селекција и отстранување на отпад и достојни услови за живот во сите прекрасни струшки населени места. Младите заслужуваат нови училишта, градинки и спортски објекти, каде ќе бидат среќни и желни за учење и игра, а со тоа ќе продолжат да ги негуваат струшките корени. Заедништвото во нашата Општина има цврст темел и истиот треба да се надоградува со чесна и посветена работа во интерес на сегашните и идните генерации.

Драги мои стружани, мојата желба е да ја видам Општина Струга уште поубава, уште покосмополитска, уште пообединета во различностите кои Струга ја прават особено автентична и привлечна и секако, уште поотворена за туристите од цела Европа и целиот Свет.

Со почит,
Димче Шипинкаровски

🇦🇱 [SQ] Të dashur bashkëqytetarë, të dashur Struganë,

Me një ndjenjë përgjegjësie të madhe dhe respekt të jashtëzakonshëm për Ju, ju paraqes kandidaturën time për Kryetar të Komunës së Strugës. Struga është qyteti me të cilin jam lidhur emocionalisht. Unë kam lindur këtu, jam rritur këtu dhe kam krijuar një familje këtu. Përkundër të gjitha sprovave që sjell jeta, unë qëndrova besnike ndaj vetes, besnike ndaj Strugës sime dhe kurrë nuk kam menduar ta zëvendësoj me dikë tjetër. Për ne, struganët, “si Struga nuk ka tjetër” nuk është vetëm një thënie popullore dhe e njohur gjerësisht, është gjithashtu një mënyrë e të menduarit, të vepruarit dhe të jetuarit në përgjithësi.

Pothuajse 30 vitet e kaluara si biznesmen privat, më lejuan të njihja të gjithë rajonin e Strugës. Por më e rëndësishmja, ata më mësuan se pavarësisht dallimeve në gjuhë dhe fe, sfidat tona janë të njëjta. Dhe më e rëndësishmja, mësova se të gjithë jemi të lidhur nga besimi që kemi në Strugë dhe dëshira për ta bërë atë një vend më të mirë për të jetuar.

I udhëhequr nga dashuria dhe lidhja që ndjej për Strugën, vendosa të bëj këtë hap. Unë premtoj se, i inkurajuar nga mbështetja juaj e çmuar, nuk do të hezitoj për asnjë moment në arritjen e qëllimit të caktuar: Struga – nëna e të gjithë qytetarëve të saj, e mbushur me hapësira të shumta publike të gjelbërta. Ne meritojmë të kemi një Strugë të pastër dhe të bukur, të urbanizuar në harmoni me natyrën. Ne meritojmë të ndryshojmë rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit dhe të ndërtojmë një të ri kudo që është e nevojshme.

Ne do të investojmë të gjitha kapacitetet tona dhe do t’i kushtojmë të gjitha përpjekjet tona për ta zhvilluar Strugën në një vend turistik botëror, duke respektuar ekskluzivisht rekomandimet e UNESCO -s. Struga meriton një sistem për përzgjedhjen dhe asgjësimin e mbeturinave dhe kushteve të mira të jetesës në të gjitha vendbanimet tona të bukura të Strugës. Të rinjtë meritojnë shkolla të reja, kopshte dhe objekte sportive, ku do të jenë të lumtur dhe të etur për të mësuar dhe luajtur, dhe kështu do të vazhdojnë të ushqejnë rrënjët e tyre Strugë. Uniteti në Komunën tonë ka një themel të fortë dhe ai duhet të përmirësohet me punë të ndershme dhe të përkushtuar në interes të brezave tanë dhe të ardhshëm.

Qytetarë të mi të dashur të Strugës, dëshira ime është ta shoh Komunën e Strugës edhe më të bukur, edhe më kozmopolite, edhe më të bashkuar në dallimet që e bëjnë Strugën veçanërisht autentike dhe tërheqëse dhe, natyrisht, edhe më të hapur për turistët nga e gjithë Evropa dhe e gjithë bota.

Me respekt,
Dimçe Shipinkarovski

🇬🇧 [EN] Dear fellow citizens, dear Strugans,

With a sense of great responsibility and immense respect for You, I present my candidacy for Mayor of the Municipality of Struga. Struga is the town which I am emotionally connected with. I was born here, raised here and formed a family here. Despite all the ordeals that life brings, I remained true to myself, true to my Struga and I never thought of replacing her with someone else. For us, Struga residents, “like Struga there is no other” is not only a popular and widely known saying, it is also a way of thinking, acting and living in general.

The almost 30 years spent as a private businessman, allowed me to get to know the whole Struga region. But more importantly, they taught me that despite the differences in language and religion, our challenges are the same. And most importantly, I learned that we are all connected by the faith we have in Struga and the desire to make it a better place to live.

Guided by the love and connection I feel for Struga, I decided to take this step. I promise that, encouraged by your valued support, I will not hesitate for a moment in achieving the set goal: Struga – mother of all its citizens, filled with numerous green public spaces. We deserve to have a clean and beautiful Struga, urbanized in harmony with nature. We deserve to change the water supply and sewage network and build a new one wherever it is needed.

We will invest all our capacities and we will dedicate all our efforts to develop Struga into a worldly tourist place, exclusively respecting the recommendations of UNESCO. Struga deserves a system for selection and disposal of waste and decent living conditions in all our beautiful Struga settlements. Young people deserve new schools, kindergartens and sports facilities, where they will be happy and eager to learn and play, and thus will continue to nurture their Struga roots. The unity in our Municipality has a solid foundation and it should be upgraded with honest and dedicated work in the interest of our and future generations.

My dear citizens of Struga, my wish is to see the Municipality of Struga even more beautiful, even more cosmopolitan, even more united in the differences that make Struga especially authentic and attractive and, of course, even more open to tourists from all over Europe and the whole world.

With respect,
Dimche Shipinkarovski

НајдобротоЗаНашатаОпштина

MëEMiraPërKomunënTonë

BelediyemizİçinEnİyisi

NaimaBunâTiComunaANoastrâ

ONajshukarBashiAmaroOpshtina

TheBestForOurMunicipality

СитеЗаДимче

TëGjithëPërDimçen

HepsiDimçeİçin

TutsTiDimce

SareBashoDimche

EveryoneForDimche

Loading...
loading...Loading…


loading…