Komuna e Strugës:508 familje në nevojë nga të gjitha lokalitet e Strugës janë ndihmuar me pako ushqimore

Aksioni për të ndihmuar familjet me gjendje ekonomike të vështirësuar për shkak të situatës me COVID 19, deri më sot ka rezultuar me sigurimin e pakove me ushqim për gjithsej 508 familje, edhe atë vetëm në qytetin e Strugës dhe në lagjen e Vreshtave 163 familje, Kalishtë 9 familje, Frëngovë 21 familje, Ladorisht 26 familje, Teferiç 2 familje, Shum 11 familje, Zagraçan 4 familje, Belicë e Poshtme 21 familje, Vranisht 5 familje, Veleshtë 12 familje, Oktis 35 familje, Podgorc 30 familje, Labunisht 50 familje, Lukovë 2 familje, Tashmanurishtë 4 familje, Lozhan 6 familje, Tateshi i Epërm 5 familje, Tateshi i Poshtem 15 familje, Mislodezhdë 13 familje, Pohum 3 familje, Bogovicë 2 familje, Dollogozhdë 46 familje, Zhepin 1 familje, Koroshisht 3 familje, Livadhi 11 familje, Draslajcë 3 familje, Bixhovë 2 familje, dhe Novosellë 3 familje.

Iniciatives të Kryetarit të Komunës së Strugës iu bashkangjit edhe shoqata bamirëse Jetimet e Ballkanit, Kryqi i Kuq Strugë, 6 biznese strugane dhe 3 persona fizik nga Struga.

Aksioni nuk ka përfunduar ende, komisioni i Shtabit të Krizave të Komunës së Strugës në ditët në vijim do të shqyrtoj nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës dhe në bazë të tyre do të veprojë.

Të gjithë ju që na ndihmuat deri më sot, Ju faleminderit! Humaniteti dhe solidariteti juaj na kanë dhënë dhe vazhdojnë të na japin kurajo dhe forcë për të vazhduar më tej.

Të gjithë të tjerët që duan të ndihmojnë edhe më tutje, na kontaktoni.

Bashkë do tia dalim!

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës


Акцијата за помогање на семејствата во тешка економска состојба како резултат на КОВИД 19, ни овозможи да обезбедиме пакети со храна за вкупно 508 семејства, од кои само во градот и во наслебата Езерски Лозја 163 семејства, Калишта 9 семејства, Франгово 21 семејства, Радолишта 26 семејства, Теферич 2 семејства, Шум 11 семејства, Заграчан 4 семејства, Долна Белица 21 семејства, Враништа 5 семејства, Велешта 12 семејства, Октис 35 семејства, Подгорци 30 семејства, Лабуништа 50 семејства, Луково 2 семејства, Ташмануриште 4 семејства, Ложани 6 семејства, Горни Татеши 5 семејства, Долни Татеши 15 семејства, Мизлодежда 13 семејства, Поум 3 семејства, Богојци 2 семејства, Делогожда 46 семејства, Џепин 1 семејство, Корошишта 3 семејства, Ливада 11 семејства , Драслајца 3 семејства, Биџево 2 и Новоселo 3 семејства.

На иницијативата на градоначалникот на Општина Струга му се придружија и Хуманитарното здружение Балкански сираци, Црвениот Крст Струга, 6 струшки бизниси и 3 лица од Струга.

Акцијата сè уште не е завршена, комисијата на Кризниот штаб на Општина Струга во наредните денови ќе ги испита потребите на граѓаните на Општина Струга и ќе постапи врз основа на нив.

Сите оние кои досега ни помогнавте, Ви благодариме! Вашата хуманост и солидарност ни дадоа и продолжуваат да ни даваат храброст и сила да продолжиме понатака.

Сите други кои сакаат да продолжат да ни помогнат контактирајте не.

Заедно ќе успееме!

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Loading...
loading...Loading…


loading…