Memet Zhaku ,emërohet nga Osmani përfaqësues special i kryesuesit për të rinjtë në OSBE

Водејќи сметка за важноста на невладиниот сектор, како и иднината и позицијата на младите во земјата и во ОБСЕ регионот, во својство на претседавач со најголемата светска регионална безбедносна организација, назначив две нови позиции:

📌 Специјален претставник на претседавачот за невладини организации – Андреа Стојковски
📌 Специјален претставник на претседавачот за млади – Мемет Жаку

Стојковски и Жаку, во рамките на нивните мандати и во тесна координација со мене, а на линија на приоритетните цели наведени во програмата на претседавањето на Северна Македонија со ОБСЕ, ќе придонесат за зајакнување на позицијата на невладиниот сектор и на младите во сите аспекти на ОБСЕ, преку разни активности, организирање на низа форуми, работилници и сл.

………….

Duke pasur parasysh rëndësinë e sektorit joqeveritar, si dhe të ardhmen dhe pozitën e të rinjve në vend dhe në rajonin e OSBE-së, në cilësinë e kryesuesit të Organizatës më të madhe rajonale të sigurisë në botë, emërova dy pozita të reja:StrugaLajm

📌 Përfaqësues special i kryesuesit për organizatat joqeveritare – Andrea Stojkovski
📌 Përfaqësues special i kryesuesit për të rinjtë – Memet Zhaku

Stojkovski dhe Zhaku, në kuadër të mandateve të tyre dhe në koordinim të ngushtë me mua dhe në linjë me qëllimet prioritare të përcaktuara në programin e kryesimit të Maqedonisë së Veriut me OSBE-në, do të kontribuojnë në forcimin e pozitës së sektorit joqeveritar dhe të rinjve në të gjitha aspektet e OSBE-së, përmes aktiviteteve të ndryshme, organizimit të një sërë forumesh, punëtorish etj.
Loading…


loading…