Radozhda, mirëpriti kandidatin Idri Istrefi(FOTO)

Во Радожда

Отидовме по улици на селото и се сретнавме со радождани , кои се жалеа за лоша инфраструктура, недостаток од канализација но пред се за нерамноправна општина, која се сети за граѓаните само пред изборна кампања.
Ова ситуација мора да се менува и ќе се менува. За Радожда ветивме подобруање на уличната инфраструктура, улично осветлување, инфо центар за туризам, завршување и ставење во функција на канализационата мрежа.
Без базична инфраструкутра не може да имаме добра туристичка сезона. Од тука ќе почнуваме, од најважните проекти на инфраструктурата.
Демократија и рамноправност! Тие се најважните работи што ги ветуваме. Ќе се консултираме редовно со жителите на Радожда за да ги решаваме на време, ефикасно разните провлеми и потреби на ова село.
Благодарам Радожда!

чисто6

Në Radozhdë

Shkuam nëpër rrugët e fshatit dhe u takuam me radozhdarë, të cilët u ankuan për infrastrukturë të keqem mungesë të kanalizimeve por mbi të gjitha për një komunë me qasje jo të barabartë të komunës, e cila kujtohet për qytetarët veç përpara fushatës zgjedhore.

Kjo situatë duhet të ndryshojë dhe do të ndryshojë. Për Radozhdëm premtuam përmirësim të infrastrukturës rrugore, ndriçim rrugor, info qendër për turizëm, përfundim dhe vënie në funksion të rrjetit të kanalizimeve.
Pa infrastrkukturë bazike nuk mund të kemi sezon të mbarë turistik. Prej këtu do ja nisim, pra nga projektet më të rendësishme infrastrukturore.
Demokraci dhe barazi! Ato janë gjërat më të rëndësishme, që ne i premtojmë. Do të konsultohemi me banorët e Radozhdës për t’i zgjidhur në kohëm, me efikasitet problemet dhe nevojat e fshatit.

Faleminderit Radozhdë!

pastër6

Loading...
loading...Loading…


loading…