Sela nga AZGJ:REAGIM NDAJ STATUSIT TË SHPËTIM POLLOZHANIT

Në një postim të publikuar në fejsbuk, Shpëtim Pollozhani paska vënë në shënjestër edhe Agjencinë e Zbatimit të Gjuhës. Me gjithë respektin dhe konsideratën që kemi për të kaluarën e tij, në këtë rast jemi të detyruar t’ia sqarojmë disa gjëra të cilat nuk i ka fare të qarta.

I nderuar zoti Shpëtim Pollozhani!

Ju, me të drejtë, zemëroheni dhe reagoni për shpërfilljen që i bëhet gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por, fatkeqësisht, që në fillim gjërat i ngatërroni për shkak të mungesës së njohurive dhe informacionit lidhur me këtë çështje kaq të ndijshme.

Për moszbatimin e gjuhës shqipe në fabrikën e miellit në Tetovë, në kompaninë farmaceutike “Alkaloid”, ju pyesni në mënyrë shumë të gabuar: “Ku është drejtoria pë zbatim të ligjit për Gjuhën Shqipe?”, siç e keni shkruar me plot gabime gjuhësore. Ose pak më poshtë: “Drejtori shqiptar i kësaj drejtorie-kuadër i Duit, me ç’e arsyeton rrogën e vetë të majme!???”, siç shkruani me cinizëm. Na vjen shumë keq për këtë retorikë nevrike e të pahijshme, por ju nuk e keni të qartë as adresën e as emërtimin e institucionit. Prandaj medoemos duhet t’ju sqarojmë se nuk është Drejtori, siç thoni, por Agjencia e Zbatimit të Gjuhës.

Në këtë aspekt ju nuk i keni të qarta as kompetencat ligjore të institucionit në fjalë. Për këtë arsye është mirë që ta lexoni Ligjin e Përdorimit të Gjuhëve, e pastaj do të bindeni vetë se detyrë e kujt është kjo për të cilën po flisni ju.

Natyrisht, edhe për sa i përket drejtorit të AZGJ-së, ju nuk keni fare informacion për aktivitetet që po i zhvillon ai çdo ditë. Po jua përkujtojmë se drejtori i AZGJ-së, Ylber Sela, qysh më 25 shkurt 2020 ka pasur takim me përfaqësuesit e “Alkaloidit”, prej të cilëve ka kërkuar me ngulm që ta zbatojnë gjuhën shqipe në udhëzimet e barnave. Po ashtu, takim të njëjtë ka pasur edhe më 28 shkurt 2020 në Agjencinë e Barnave dhe të Pajisjeve Mjekësore, me ç’rast e ka shtruar pikërisht çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe edhe në udhëzimet për barnat, agjenci kjo e cila ka ingerenca për t’i detyruar kompanitë farmaceutike që ta përmbushim detyrimin ligjor. Prandaj mbetet detyrë e këtij institucioni përkatës të ushtrojë trysni dhe t’i detyrojë kompanitë që ta zbatojnë edhe gjuhën shqipe.

Gjithsesi, drejtori Ylber Sela këtë e ka bërë edhe nëpër shumë institucione të tjera shtetërore, duke i sensibilizuar dhe inkurajuar ato që t’i ndërmarrin masat e nevojshme ligjore për ta zbatuar gjuhën shqipe. Mjafton ta hapni ueb faqen e AZGJ-së dhe të shihni se sa shumë aktivitete ka zhvilluar drejtori Ylber Sela me bashkëpunëtorët e tij.

Për sa u përket këtyre, duhet sqaruar se Agjencia e Zbatimit të Gjuhës ka detyrimet e saj ligjore që t’i lekturojë të gjitha tekstet e përkthyera që i kërkojnë institucionet shtetërore, si dhe t’i përkthejë dokumentet e ndryshme zyrtare që këkohen prej saj. Dhe këtë detyrë po e kryen me sukses çdo ditë. Mbase janë me mijëra faqe dokumentesh, shkresash, aktvendimesh, rregulloresh, formularësh etj., që tanimë janë në zbatim praktik nëpër shumë institucione. Prandaj mbetet detyrë e institucioneve të tjera, e sidomos ato që drejtohen nga funksionarë shqiptarë, që t’i kryejnë detyrimet e tyre në aspektin e zbatimit të gjuhës shqipe. Pa dyshim, barra më e madhe i bie Inspektoratit të Zbatimit të Gjuhës, si institucion kompetent, që t’i detyrojë dhe t’i ndëshkojë institucionet që nuk e zbatojnë gjuhën shqipe.

Meqë po flasim për mbrojtjen e gjuhës shqipe, është mirë që të gjithë të kemi kujdes e të mos e fyejmë atë duke bërë gabime.

Shkup, 28.7.2020


РЕАКЦИЈА НА СТАТУСОТ НА ШПEТИМ ПОЛОЖАНИ

На една објава на Фејсбук, Шпетим Положани ја насочи и Агенцијата за примена на јазикот. Со сета почит и чест кон неговото минато, во овој случај ние сме должни да му објасниме на него некои работи кои воопшто не му се јасни.

Почитуван г-дин Шпетим Положани!

Вие со право сте лути и реагирате на занемарувањето на албанскиот јазик во Република Северна Македонија. Но, за жал, од самиот почеток ги мешате работите заради недостаток на знаење и информации за оваа чувствително прашање.

Во врска со непримената на албанскиот јазик во фабриката за брашно во Тетово, во фармацевтската компанија „Алкалоид“, прашувате на многу погрешен начин: „Каде е дирекцијата за спроведување на законот за албански јазик?“, како што напишавте со многу јазични грешки. Или малку подолу: „Албанскиот директор на оваа управа-кадар на ДУИ, со што ја оправдува неговата висока плата! ???“, како што пишувате цинично. Многу ни е жал за оваа разгневна и несоодветна реторика, но вам не ви е јасна адресата или името на институцијата. Затоа, мора да ви објасниме дека не е управа, како што велите, туку Агенцијата за примена на јазикот.

Имено, вам не ви се јасни правните надлежности на оваа институција. Поради оваа причина, добро е да го прочитате Законот за употреба на јазиците, а потоа сам ќе се убедите чија должност е оваа за која вие зборувате.

Се разбира, дури и во врска со директорот на АПЈ, вие воопшто немате информации за активностите што ги спроведува секој ден. Би сакале да ве потсетиме дека директорот на АПЈ, Илбер Села, веќе од 25 февруари 2020 година оствари средба со претставниците на „Алкалоид“, од кои упорно побарал да се примени албанскиот јазик во упатствата за лекови. Исто така, слична средба се одржа на 28 февруари 2020 година во Агенцијата за лекови и медицински средства, која има надлежност да ги обврза фармацевтските компании да ја исполнат законската обврска, каде во овој случај тој го постави прашањето за употреба на албанскиот јазик во упатствата за лекови. Затоа, останува должност на оваа релевантна институција да изврши притисок и да ги принуди компаниите да го применуваат албанскиот јазик.StrugaLajm

Во секој случај, директорот Илбер Села го стори тоа и во многу други државни институции, подигајќи ја свеста и охрабрувајќи ги да ги преземат потребните законски мерки за спроведување на албанскиот јазик. Само отворете ја веб-страницата на АПЈ и видете колку активности спроведе директорот Илбер Села со неговите соработници.

Во врска со овие, треба да се разјасни дека Агенцијата за примена на јазикот има законски обврски да ги лекторира сите преведени текстови што ги бараат државните институции, како и да ги преведува различните службени документи што се бараат од неа. И ова задача ја извршува успешно секој ден. Веројатно има илјадници страници на документи, дописи, решенија, прописи, формулари и сл., кои веќе се во практична примена во многу институции. Затоа, останува должност на другите институции, особено оние што се водат од албански функсионери, тие да ги исполнат своите обврски во однос на примената на албанскиот јазик. Несомнено, најголем товар паѓа на Инспекторатот за примена на јазикот, како надлежна институција, да ги присилува и казнува институциите што не го применуваат албанскиот јазик.

Бидејќи зборуваме за заштита на албанскиот јазик, добро е сите да внимаваме да не го навредуваме со грешки.

Скопје, 28.07.2020 г.


REACTION TO THE STATUS OF SHPËTIM POLLOZHANI

In a post published on Facebook, Shpëtim Pollozhani has targeted the Language Implementing Agency. With all the respect and consideration for his past, in this case we are obliged to explain to him a few things which are not clear for him.

Dear Mr. Shpëtim Pollozhani!

You are rightly angry and react to the neglect of the Albanian language in the Republic of Northern Macedonia. But, unfortunately, from the beginning you confuse things because of the lack of knowledge and information on this sensitive issue.

Pertaining the non-implementation of the Albanian language in the flour factory in Tetovo, in the pharmaceutical company “Alkaloid”, you inquire in a very wrong way: “Where is the directorate for the implementation of the law on the Albanian language?”, аs you wrote with many linguistic errors. Or a little below: “The Albanian director of this directorate-staff of Dui, with what he justifies his high salary! ???”, as you write cynically. We are very sorry for this annoying and inappropriate rhetoric, but it is not clear to you the address or the name of the institution. Therefore, we must explain to you that it is not the Directorate, as you say, but the Language Implementation Agency.

In this regard, legal competencies of the institution in question are not clear to you. That’s why it’s good to read the Law on the Use of Languages, and then you will convince yourself about whose duty it is the one that you are talking about.

Of course, even concerning the director of LIA, you have no information at all about the activities he is carrying out every day. We would like to remind you that the director of LIA, Ylber Sela, since February 25, 2020 has had a meeting with the representatives of “Alkaloid”, from whom he has persistently asked to apply the Albanian language in the instructions of medicines. Also, a similar meeting took place on February 28, 2020 at the Agency of Drugs and Medical Devices, which has the authority to ‘oblige the pharmaceutical companies to fulfill the legal obligation, in which case he raised the issue of the use of the Albanian language in the instructions of medicines. Therefore, it remains the duty of this respective institution to exert pressure and force companies to apply the Albanian language.

In any case, the director Ylber Sela has done this in many other state institutions, raising awareness and encouraging them to take the necessary legal measures to implement the Albanian language. Just open the LIA website and see how many activities director Ylber Sela has realised with his associates.

Regarding these, it should be clarified that the Language Implementation Agency has its legal obligations to proofread all the translated texts required by state institutions, as well as to translate the various official documents required by it. And it is successfully performing this task every day. There are probably thousands of pages of documents, papers, rulings, regulations, forms, etc., that are already in practical implementation in many institutions. Therefore, it remains the duty of other institutions, especially those run by Albanian officials, to fulfill their obligations in terms of implementing the Albanian language. Undoubtedly, the biggest burden falls on the Language Implementation Inspectorate, as a competent institution, to force and punish the institutions that do not apply the Albanian language.

Since we are talking about the protection of the Albanian language, it is good for all of us to be careful not to offend it by making mistakes.

Skopje, 28/07/2020

In : Aktuale

Loading...
loading...