Shaqiri:I fokusuar kah e ardhmja dhe sfidat e reja

I fokusuar kah e ardhmja dhe sfidat e reja

Sot përmbylla edhe ditën time të fundit si Ministër i shoqërisë informatike dhe administratës.

Që nga dita ime e parë e marrjes së këtij mandati dhe deri në ditën e tij të fundit, puna ime është karakterizuar dhe udhëhequr nga parimi i transparencës dhe ndershmërisë sepse unë besoj se ndershmëria është politika më e mirë.

Ka qënë një periudhë e mbushur me sfida dhe arritje. Reforma në administratën shtetërore, Ligji për udhëheqësit e lartë, Ligji për të punësuarit në sektorin publik, Ligji për nëpunësit administrativ, digjitalizimi i shëbrimeve, projekti “Një pikë për shërbime”, sistemi për interoperabilitet, identifikimi digjital, Strategjia nacionale e TIK-ut, uebfaqet e unifikuara, Strategjia për të dhëna të hapura, Sistemi për menaxhim të dokumentave (DMS), projekti për siguri kibernetike, “Roam like at home”, përmirësimi i rrjetit të telekomunikimit, harmonizimi i legjislacionit vendas me atë europian në fushën e medias janë procese të pakthyeshme, për realizimin e së cilave është punuar dhe po punohet me përkushtimin më të madh.

Këto procese janë të pandalshme dhe të pakthyeshme, ashtu siç është edhe rruga e Maqedonisë së Veriut drejtë integrimeve euroatlantike dhe Bashkimit Europian. Për këtë shkak jam i gatshëm që ministrit të ardhshëm t’i ofroj mbështetjen dhe konsulencën time, në mënyrë që të vazhdojë pa pengesa realizimi i këtyre proceseve.

Tashmë i gjithë fokusi im drejtohet kah e ardhmja dhe sfidat e reja që ajo sjell me vete. Duke e njohur veten time dhe duke u udhëhequr nga parimet e transparencës dhe ndershmërisë në punë, besoj se do t’ja dal mbanë me sukses secilës sfidë me të cilën do të përballem.

Фокусирани на иднината и новите предизвици

Денеска го завршив мојот последен ден како министер за информатичко општество и администрација.

Од мојот прв ден на преземање на ova функција до последниот ден, мојата работа се карактеризираше и се водеше според принципот на транспарентност и чесност, бидејќи верувам дека чесноста е најдобрата политика.

Овој период беше полн со предизвици и достигнувања. Реформа на јавната администрација, Законот за висока раководна служба, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници, дигитализација на услугите, проектот „Една точка за услуги„, системот за интероперабилност, дигиталната идентификација, националната ИКТ стратегија, унифицирани веб-страници, Стратегија за отворени податоци, системот за управување со документи (ДМС), Проектот за сајбер безбедност, „Roam like at home“, подобрување на телекомуникациската мрежа, усогласување на домашното и европското законодавство во областа на медиумите се неповратни процеси за чија реализација работевме и работиме со најголема посветеност.

Овие процеси се незапирливи и неповратни, како и патот на Северна Македонија кон евроатлантските интеграции и Европската унија. Затоа сум подготвен да му ја понудам мојата поддршка и совет на идниот министер, за реализацијата на овие процеси да продолжи без пречки.

Веќе целиот мој фокус е посветен на иднината и новите предизвици што таа ги носи. Познавајќи се себеси и водејќи се од принципите на транспарентност и чесност во работата, верувам дека успешно да ќе надминам секој предизвик со кој ќе се соочам.

Loading...
loading...Loading…


loading…