Ja si do të merret leja e shoferit në Maqedoni!

Koordinatori i Grupit parlamentar të LSDM-së, Tunteva dhe disa deputetë nga shumica kanë sjellur një projekt-ligj mbi ndryshimet mbi procedurën e shkurtuar për qëllim për mbrojtje më të mirë të grupeve të pambrojtura në komunikacion dhe të drejtat e tyre.
Ndër risitë kryesore të propozuara, është edhe ndryshimi i moshës për të drejtën për të marrë lejen e vozitjes për automjetet, edhe atë nga 16 në 17 vjeç, ndërsa më shumë përparësi janë paraparë për grupin e qytetarëve më të rinj dhe instruktorëve në autoshkolla.

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për siguri në komunikacionin rrugor, përmban 6 nene.

Në vend të moshës 16, është propozuar që e drejta për të marrë patentë të jetë e moshës 17 vjeç. Deri tani, ligji ka parashikuar që do të merret në moshën 16-vjeçe, por pas timonit të ulet një vit më vonë. Gjithashtu përfshihet edhe kriteri që të kenë nota të shkëlqyera dhe sjellje të mirë, për shkak se, sipas propozimit, ajo nuk është kriter për kalimin e testit të vozitjes dhe është diskriminues.

Në ndryshimet legjislative ka edhe një propozim, për të miturit të cilët dëshirojnë të marrin lejen e vozitjes, autorizim të jep psikologu, mësuesi ose drejtori i shkollës, të noterizuar dhe të kenë 30% më shumë orë të trajnimit praktik në lidhje me kandidatët e tjerë për shoferët.

In : Aktuale

Loading...
loading...