Komuna e Strugës do punojë me sistemin e rotacionit

Në pajtim me vendimin e marrë në mbledhjen e 13 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, administrata e Komunës së Strugës duke filluar nga sot, e hënë 26.10.2020, do të punojë me sistem të rotacionit.

“Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e 13-të i shqyrtoi dhe i pranoi rekomandimet e Komisionit për Sëmundje Infektive për ta kufizuar orarin e punës në të gjitha objektet hotelierike deri në orën 23, përveç atyre që bëjnë dorëzimin, si dhe për të kufizuar kapacitetin e udhëtarëve në automjete në transportin publik në 50% nga numri i përgjithshëm i udhëtarëve të paraparë në një automjet.

Qeveria e pranoi edhe rekomandimin që administrata shtetërore dhe publike, komunat dhe gjykatat, në përputhje të parimit të punës dhe procesit të punës, organizimi i punës të zhvillohet në ndërrime ose on-line, nga shtëpia, ose në mënyrë të reduktuar në sistemin e rotacioneve në varësi të karakteristikave të procesit të punës të institucioneve.”

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e StrugësStrugaLajm


Известување

Во согласност со одлуката донесената на 13-та седница на Владата на Република Северна Македонија, администрацијата на општина Струга почнувајќи од понеделник 26.10.2020 година ќе работи со систем на ротации.StrugaLajm

“Владата на Република Северна Македонија на 13-та седница ги разгледа и прифати препораките на Комисијата за заразни болести да се ограничи работно време на сите угостителски објекти до 23 часот, освен оние што вршат испорака, како и да се ограничи капацитетот на патници во возилата на јавниот превоз на 50% од вкупниот број на патници предвидени во едно возило.

Владата ја прифати и препораката целата државна и јавна администрација, општините и судовите, согласно принципот на работа и работниот процес, организирањето на работата да се одвива во смени или онлајн од дома или, пак редуцирано со систем на ротации зависно од карактеристиките на работниот процес на институциите.”

Kанцеларија за односи со јавноста,
Опптина Струга

In : Aktuale

Loading...
loading...