Ramiz Merko pro zgjerimit urbanistik të Strugës

Dokumentacionet planore urbanistike luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin e qytetit. Ato kontrollojnë zgjerimin dhe ndërtimin e qytetit. Mungesa e dokumentacioneve planore urbanistike domosdoshmërisht sjell në ndërtimin e ndërtimeve të egra, jolegale.

Andaj, Komuna e Strugës po punon vazhdimisht në sjelljen e planeve të reja urbanistike. Dje në ambientet e Sallës së Këshillit të Komunës, u zhvillua prezantim në lidhje me përpunimin e Planit Gjeneral Urbanistik për qytetin e Strugës i cili është në procedur e sipër.

Kryetari Ramis Merko do të vazhdojë të përkrahë përpunimin e dokumentacioneve të ndryshme urbanistike, për një qytet më të mirë për të gjithë.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës.


Градоначалникот Рамис Мерко го поддржува урбаното проширување на градот

Урбанистичките планови и документации играат важна улога во развојот на градот.Тие го контролираат проширувањето и градењето во градот. Пропуст во планската и урбанистичката документација доведува до дивоградби.

Затоа Општина Струга постојано работи во донесување на нови урбанистички планови.
Вчера во просториите на големата сала на Совет се оддржа презентација во врска со Урбанистичкиот план за градот Струга, кој е во тек на изработка.

Градоначалникот Рамис Мерко ќе продолжи да ја поддржува изработката на нови урбанистички планови за подобар град за сите.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга.

In : Aktuale

Loading...
loading...